Nova telefonska številka za sporočanje odjav za malico prek sms sporočil je 040 176 075.

OBVESTILO O ŠOLSKI PREHRANI ZA DIJAKE

Dijaki 1. letnikov, ki ste se prijavili na malico ob vpisu; malico boste prevzemali s svojo dijaško izkaznico, ki vsebuje RFID čip. Kartico položite na elektronski čitalec na razdelilnem pultu in na zaslonu se bo izpisalo vaše ime in priimek ter številka naročenega menuja. Šele potem lahko od osebja kuhinje prejmete naročeni obrok. Obrok lahko pojeste v šolski jedilnici ali na hodnikih šole. Pri jedi se obnašajte kulturno ter po končanem obroku za seboj pospravite; vse odpadke odvrzite v primerne koše za smeti.

Malico prevzemate v prostorih šolske menze v času tople malice, ki je predviden na urniku. Menza vsak dan nudi več različnih menujev. Izbiro opravite na spletni strani www.lopolis.si, kjer se vpišete na portal z uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmete od razrednika. Vsi dijaki na začetku leta prejmejo geslo za portal, tudi če niso prijavljeni na malico; geslo shranite za vsak primer. Če se vam zaklene geslo, se obrnite na Uroša Klausa, lahko pa vam geslo sporoči tudi administrator portala, če pošljete svoj naslov elektronske pošte. Na portalu se lahko tudi odjavite od malice za posamezne dni, ko boste manjkali pri pouku. Odjava mora biti narejena en delovni dan vnaprej do 9. ure zjutraj, menuje pa lahko menjate z zamikom 10 dni, torej za obdobje, ki se začne čez 10 dni, kar je potrebno zaradi tedenskega naročanja hrane.

ali preko SMS sporočila na tel. številko 040 176 075 en delovni dan vnaprej do 9. ure zjutraj. Če se od posameznega obroka ne odjavite in ga ne prevzamete, po zakonu o šolski prehrani krijete sami celoten strošek obroka, tudi če imate subvencijo. Odjava se lahko naredi tudi za isti dan do 9. ure zjutraj, vendar se šteje za nepravočasno odjavo in naročniki v tem primeru plačate svoj del obroka, ministrstvo pa subvencijo.

Kdor ob začetku šolskega leta ne dobi dijaške izkaznice, dobi nadomestno belo kartico. Če med letom izgubite dijaško izkaznico, se javite pri Urošu Klausu v zbornici in boste naslednji delovni dan dobili nadomestno RFID belo kartico, ki jo boste uporabljali za evidentiranje pri prevzemu malice. V primeru izgube dijaške izkaznice ali bele kartice boste krili stroške nadomestne RFID kartice (5 evrov). Izgubo dijaške izkaznice je treba prav tako sporočiti na Uradni list Republike Slovenije ter v šolsko svetovalno službo.

.

Nekateri dijaki so upravičeni do subvencije. To je odvisno od višine dohodkov staršev in otroških dodatkov. Podatke o tem prejme šola sama neposredno od centrov za socialno delo. Ko šola dobi podatek za dijaka, da je upravičen do subvencije, začne to upoštevati z začetkom novega meseca in naredi poračun za nazaj.

. Pritožb in ugovorov, prispelih po tem roku, se ne upošteva. Če starši na pogodbo niso napisali elektronskega naslova, potem račun v pisni obliki prejme dijak v šoli od razrednika. Račune se praviloma izstavlja 10. v mesecu za pretekli mesec.

Dijaki 1. letnikov, ki se niste prijavili na malico ob vpisu: če se želite kadarkoli med šolskim letom prijaviti na toplo malico, se obrnite na Uroša Klausa, da dobite prijavnico in dva izvoda pogodbe, kar morajo vse podpisati starši. Obrazci so na voljo tudi na šolski spletni strani. Izpolnjene in podpisane obrazce vrnete Urošu Klausu ter boste naslednji delovni dan prijavljeni ter po potrebi prejmete RFID kartico. Ob začetku šolskega leta od razrednika prejmete uporabniško ime in geslo za portal Lopolis tudi, če niste prijavljeni malico. Podatke shranite za primer, da bi se radi kasneje prijavili. Če niste prepričani, ali ste ob vpisu oddali prijavnico na malico, to čim prej preverite pri Urošu Klausu.

Dijaki višjih letnikov: prevzem malice, odjave in spreminjanje menujev vse poteka na enak način kot pretekla leta. Edina razlika je, da se v šolskem letu 2017/18 hladno malico prevzema v prostorih šolske menze, obrok pa se lahko poje v šolski jedilnici nasproti menze ali na hodnikih šole. Pri tem vse dijake naprošamo, da vse odpadke mečete v primerne koše za smeti. Do spremembe je prišlo zaradi prenehanja sodelovanja z dosedanjim izvajalcem šolske prehrane zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca. Na šoli se trudimo, da bi spet vzpostavili sistem, ki bo omogočal prevzem tople malice na primerni lokaciji izven šole. Ko bo to mogoče, boste o tem obveščeni.

PRIJAVA NA MALICO V ŠOLSKEM LETU 2014-2015

Vsi dijaki ob koncu šolskega leta 2013-14 dobijo od razrednikov prijavnico in 2 izvoda pogodbe o prehrani. Prijavnico in oba izvoda pogodbe morajo starši izpolniti in podpisati ter potem vrniti vse tri dokumente na šolo razrednikom do dneva podelitve spričeval. Kasneje lahko tudi pošljete prijavo in pogodbi na šolo ali jih prinesete ob začetku novega šolskega leta. Starše prosimo, da pozorno preberejo pogodbo in spodnja pravila šolske prehrane, da ne bo prihajalo do zapletov zaradi nepoznavanja organizacije šolske prehrane in šolskih pravil prehrane. Ko enkrat podpišete pogodbo, ste obvezani upoštevati šolska pravila in sami nosite posledice neupoštevanja pravil.

Pravila šolske prehrane:
PREDLAGATELJ: Ravnateljica Ana Šterbenc

Dne: 29. 8. 2012

 

 

 

 

 

P R A V I L A

 

ŠOLSKE PREHRANE

Srednje medijske in grafične šole Ljubljana

Pokopališka 33, 1000 Ljubljana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07- UPB5, 36/08, 58/09 in popr. – 64/09 ter popr. – 65/09 in 20/2011) in 6. ter 37. člena Zakona o šolski prehrani – ZšolPre (Ur. l. RS, št. 43/2010) ter v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Ur. l. RS, št. 40/12) je svet zavoda Srednje medijske in grafične šole Ljubljana na seji dne 29. 8. 2012 sprejel

SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI

PRAVIL ŠOLSKE PREHRANE SREDNJE MEDIJSKE IN GRAFIČNE ŠOLE LJUBLJANA

Pravila šolske prehrane se spremenijo tako, da se v celoti po novem glasijo:

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

Srednje medijske in grafične šole Ljubljana

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravil)

S temi pravili šolske prehrane se natančneje uredijo postopki, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, čas delitve obrokov, čas in način preklica prijave na šolsko prehrano ter odjave posameznega obroka, ureditev razmerij med starši kot naročniki šolske prehrane ter zavodom, ravnanje z neprevzetimi obroki, pravila kulturnega prehranjevanja oziroma lepega vedenja pri prehranjevanju v zavodu, seznanitev staršev in dijakov o organizaciji šolske prehrane ter s pravili šolske prehrane in druga vprašanja v zvezi z zagotavljanjem šolske prehrane v zavodu Srednja medijska in grafična šola Ljubljana -Â nadaljnjem besedilu: zavod.
Ta pravila se uporabljajo poleg vseh pravil v zvezi z organizacijo šolske prehrane ter pravic in obveznosti zavoda, dijakov in staršev oziroma skrbnikov, ki so določena v Zakonu o šolski prehrani – ZšolPre (Ur. l. RS, št. 43/2010 in nadaljnji), Pravilniku o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do subvencije šolske prehrane (Ur. l. RS, št. 49/2010 in nadaljnja) ter drugih predpisih za področje vzgoje in izobraževanja oziroma splošnih aktov zavoda, ki urejajo obveznosti in odgovornosti zavoda ter dijakov oziroma njihovih staršev.
Za potrebe izvrševanja Zakona o šolski prehrani pomeni območje zavoda ter površin, ki sodijo v šolski prostor, tudi stavba ponudnika prehrane, podjetja Sodexo d.o.o., na Kavčičevi 66 v Ljubljani.
V pravilih uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.

2. člen

(zagotovljena šolska prehrana v zavodu)

Zavod zagotavlja šolsko prehrano v okviru zunanjega izvajalca – najboljšega ponudnika.
Zavod zagotavlja vsem dijakom dnevno malico, ki je praviloma topla. Zavod zagotavlja tudi dietno malico dijakom s predpisano dietno prehrano. Â Dnevno se zagotavljata vsaj dva jedilnika, od katerih je eden brezmesni.
Za dneve, ko so organizirane dejavnosti izven šole, se dijakom, če je tehnično izvedljivo, zagotavlja hladna malica.
Do malice so upravičeni vsi s statusom dijaka, in sicer za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem ter letnim delovnim načrtom zavoda.

3. člen

(vrste obrokov v zavodu)

Zavod zagotavlja v okviru organizirane šolske prehrane dijakom naslednje obroke:

-topla dopoldanska malica (mesna in brezmesna).

4. člen

(prostor in čas uživanja obrokov)

Obroke šolske prehrane dijaki uživajo v prostorih zunanjega izvajalca – dobavitelja šolske prehrane, ki je od šole oddaljen največ 800 metrov med 10. uro in 13.30 uro, in sicer:

– za 1. skupino dijakov v poprečnem obsegu števila 100 dijakov med 10.00 in 11.00,

– za 2. skupino dijakov v poprečnem obsegu števila 100 dijakov med 11.05 in 11.50,

– za 3. skupino dijakov v poprečnem obsegu števila 100 dijakov med 11.55 in 12.40 in

– za 4. skupino dijakov v povprečnem obsegu števila 100 dijakov med 12.45 in 13.30.

5. člen

(varna pot)

Prvi dan pouka novega šolskega leta razrednik seznani dijake z varno potjo do jedilnice zunanjega izvajalca. Dijaki so dolžni na poti upoštevati prometne predpise in skrbeti za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu. Na malico lahko hodijo samo peš.
Dijaki so dolžni na poti do jedilnice in nazaj upoštevati Šolska pravila in ne motiti okoliških prebivalcev. Za neprimeren odnos so sosedov na poti oziroma za kršitev pravil reda se lahko dijaku izreče ukrep zaradi kršitev šolskega reda v skladu s šolskimi pravili.

6. člen

(pogoj za prevzem obroka)

Dijak se ob prevzemu obroka evidentira z RFID dijaško izkaznico ali RFID kartico, ki mu jo izda zavod. Menije izbira na spletni strani podjetja Lopolis, katerega program se uporablja za vodenje evidence prehrane. Tam se lahko tudi odjavi za posamezne dneve. Pogoj za prevzem obroka je tudi, da se dijak za določen dan ni odjavil.

7. člen

(pravila reda pri prehranjevanju)

Dijaki se v zavodu prehranjujejo tako, da pri tem upošteva vsa pravila o kulturnem prehranjevanju oziroma o spoštljivem odnosu do hrane ter pravila lepega vedenja.
Pri prehranjevanju v zavodu bo vsak dijak upošteval tudi naslednja pravila reda:

 • ob uri, ki je določena za odmor za posamezen obrok za določen razred/oddelek, gre mirno na kraj, ki je zanj določen za razdeljevanje obroka oziroma za uživanje obroka;
 • pred uživanjem obroka si umije roke na označenem mestu v prostorih zunanjega izvajalca – dobavitelja šolske prehrane;
 • se mirno in po vrstnem redu na označenem mestu za to vključi v čakajočo vrsto za prevzem obroka in pripravi pladenj ter jedilni pribor s papirnatim prtičkom;
 • pred prevzemom obroka se z elektronskim nosilcem evidentira na za to označenem mestu;
 • upošteva morebitna navodila razdeljevalca obrokov oziroma dežurnega učitelja ali druge pooblaščene osebe za nadzor prehranjevanja;
 • po prevzemu obroka se po označeni poti umakne na ustrezno mesto za užitje obroka
 • v miru poje svoj obrok brez poseganja v prostor uživanja obroka soseda ali drugih dijakov, brez kakršnega koli motenja drugih;
 • v primeru, da prevzetega obroka iz upravičenih razlogov ne more v celoti zaužiti, ga položi na pladenj oziroma ga vloži v embalažo, v kateri ga je prejel, ter ga skupaj s pladnjem oziroma embalažo odnese na za to določeno mesto;
 • po zaužitju obroka oziroma najkasneje pet minut pred iztekom odmora za obrok pladenj/ jedilni pribor/embalažo  mirno in po zato označeni poti vrne na označeno mesto in si umije roke na prej navedenem mestu;
 • se ves čas poteka prehranjevanja do vseh prisotnih in do osebja, ki razdeljuje hrano, obnaša spoštljivo in obzirno;
 • po končanem uživanju obroka mirno gre v prostor oziroma na kraj, kjer ima nadaljnje obveznosti po urniku, oziroma iz zavoda, če teh nima.

8. člen

(ukrepi za kršitve pravil reda pri prehranjevanju)

Dijaku, ki se pri prehranjevanju v zavodu ne ravna tako, da pri tem upošteva vsa pravila o kulturnem prehranjevanju oziroma o spoštljivem odnosu do hrane ter pravila lepega vedenja in ravna v nasprotju s pravili reda iz prejšnjega člena, se lahko ob upoštevanju teže ravnanja oziroma kršitve izreči ukrep zaradi kršitev šolskega reda v skladu s Šolskimi pravili.

Dijak, ki ob prehranjevanju povzroči škodo zavodu ali drugi osebi, je dolžan škodo povrniti v skladu splošnimi pravili za povračilo škode oziroma za popravilo zavodu ali osebi, ki je škodo povzročil.

9. člen

(prijava na šolsko prehrano)

Prijavo na šolsko prehrano oziroma posamezen obrok oddajo za v korist dijaka starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju starši).
Prijava se odda na predpisanem obrazcu, ki je na voljo pri organizatorju šolske prehrane, v mesecu juniju pa ga dijakom razdelijo tudi razredniki. Dijaki oziroma njihovi starši, ki se vpisujejo v prvi letnik, ga dobijo ob vpisu.
Prijavo za naslednje šolsko leto dijaki oz. starši oddajo najkasneje zadnji šolski dan tekočega šolskega leta, in sicer razredniku. Prijavo se lahko odda tudi kadarkoli med šolskim letom. Upoštevajo se le prijave, ki so pravilno izpolnjene in jih podpišejo starši. Zaradi spremembe zakonodaje (ZUJF) se spodnji del obrazca »Vloga za dodatno subvencijo za malico« in »Vloga za subvencijo za kosilo« ne izpolnjuje.

10. člen

(preklic prijave, odjava posameznega obroka)

Prijavo šolske prehrane lahko starši kadarkoli prekličejo s pisno podano in podpisano izjavo starša, in sicer najkasneje do 14. ure tekočega dne pouka, da preklic velja od naslednjega dne dalje. Kasnejši datum preklica lahko starši označijo na pisni izjavi.
Izjava o preklicu se odda neposredno v zavodu organizatorju šolske prehrane Urošu Klausu.

ali preko SMS sporočila na tel. številko 040 176 075. Ta obvestila morajo biti odposlana do 9. ure zjutraj vsaj en delovni dan vnaprej.
Odjava velja za naslednji dan, če je podana najkasneje do 9. ure tekočega dne pouka. Kasnejši datum odjave lahko starši ali dijak označijo na spletni strani ali v obvestilu.
Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani obroki se ne odštevajo oziroma nesubvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni.

11. člen

(vodenje evidenc podatkov v zvezi s šolsko prehrano)

Zavod vodi evidenco posameznih podatkov o dijaku-inji in starših/skrbniku-ih, ki jih določa 1. odstavek 25. člena ZŠolPre ter evidenco osebnih podatkov v skladu s pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane s starši.
Do osebnih podatkov, ki jih določa 1. odstavek 25. člena Zakona šolski prehrani, ima dostop delavec, ki ga s pisnim pooblastilom pooblasti ravnateljica. Do podatkov, navedenih v pogodbi s starši, ima dostop tudi računovodstvo zavoda zaradi izvrševanja pogodbenih obveznosti.
Zavod je dolžan sproti evidentirati upravičence, ki so prevzeli obrok, število neprevzetih obrokov, upravičence, ki so odjavili obrok, in upravičence, ki niso odjavili obroka v skladu s predpisi in temi pravili.
Izdaja obrokov se vodi poimensko za posameznega upravičenca. Evidenco upravičencev do obroka zavod vodi na podlagi prisotnosti v šoli pri pouku oziroma drugih dejavnosti v skladu s temi pravili ter evidenco evidentiranih dijakov ob prevzemu obroka.
Zunanji izvajalec je dolžan sproti evidentirati posameznega upravičenca (z upoštevanjem poimenskega seznama, ki mu ga predloži zavod), ki je prevzel obrok, število neprevzetih obrokov, število odjavljenih obrokov na podlagi sporočila zavoda ter obliko razdelitve oziroma porabe neprevzetih obrokov.
Račun za izdane obroke zavodu, ki ga zunanji izvajalec izstavlja mesečno, mora biti ustrezno specificiran (skupno število upravičencev po posameznem dnevu/ dnevno naročenih obrokov z upoštevanjem odjav zavoda/ prevzeti / neprevzeti obroki) in v skladu s številom upravičencev po seznamu zavoda.

12. člen

(nadzor nad izvajanjem šolske prehrane v zavodu)

Nadzor nad izdajanjem oziroma prevzemom obrokov in pripravo zahtevka za refundacijo opravlja strokovni delavec zavoda, ki ga s pisnim pooblastilom pooblasti ravnateljica ter mu odredi naloge s področja organizacije šolske prehrane.
Dnevni prevzem obrokov in evidentiranje upravičencev pred prevzemom obrok izvaja vsakokratni razdeljevalec obroka (uslužbenec zunanjega izvajalca) tako, da je fizično prisoten pri razdeljevanju obrokov in pri računalniku za evidentiranje z elektronskim nosilcem.
Strokovni delavec in računovodstvo zavoda vodita in hranita vso dokumentacijo v zvezi s šolsko prehrano, ki dokazuje upravičenost uveljavljanja sredstev subvencij šolske prehrane iz državnega proračuna (poimenske evidence prevzetih obrokov oziroma nepravočasno odjavljenih obrokov za prvi dan bolezni, račune zunanjega izvajalca, vložene zahtevke za refundacijo, itd.).

13. člen

(sistem evidentiranja dijakov)

Dijaki se z elektronskim ključem RFID dijaško izkaznico (v nadaljevanju elektronski nosilec) tik pred prevzemom obroka dnevno evidentirajo na računalniku na razdelilnem mestu obrokov, in sicer v skladu s temi pravili.
Dijak prejme elektronski nosilec prvi dan šolskega leta oziroma naslednji dan po prejemu prijave na šolsko prehrano, če je ta oddana med šolskim letom. Dijak je dolžan skrbeti za prejeti elektronski nosilec. Z dnem morebitnega izpisa oziroma zaključka šolanja elektronski nosilec vrne, na zahtevo pa tudi ob koncu vsakega šolskega leta.
V primeru izgube elektronskega nosilca je dijak dolžan takoj obvestiti šolo o izgubi in zaprositi za izdajo novega. Šola ob naznanitvi izgube elektronskega nosilca naroči pri upravljalcu programa prepoved pravice koriščenja obroka na šifro izgubljenega elektronskega nosilca. Šola na zahtevo starša za dijaka izda novi elektronski nosilec in v bazi podatkov dijakov uredi ponovno dovoljenje za prejemanje obroka. Starši krijejo vse stroške, ki nastanejo v zvezi z zamenjavo, vključno z novim elektronskim nosilcem.

14. člen

(urejanje pogodbenih odnosov s starši)

Naročniki šolske prehrane so starši, s katerimi se po prejeti PRIJAVI sklene pogodba o zagotavljanju šolske prehrane.
V pogodbi se uredijo obveznosti zavoda ter staršev in dijakov v zvezi z organizacijo ter plačilom šolske prehrane.
V zvezi z obveznostjo plačila staršev se upoštevajo vse pravice in pravila v zvezi s subvencijo šolske prehrane v predpisih.
V pogodbi s starši se obvezno določi tudi obveznost plačila zamudnih obresti za zamudo roka za plačilo ter obveznost plačila stroška opomina staršem zaradi neplačila položnice – računa za naročene obroke.
Pogodba, PRIJAVA ter drugi podatki, potrebni za uresničevanje pogodbenih razmerij, se hranijo pet let po končanem šolskem letu, za katerega je pogodba sklenjena, oziroma do zaključenega morebitnega začetega sodnega postopka, vključno z izvršilnim postopkom.

15. člen

(cena obrokov)

Zavod bo zagotavljal obroke šolske prehrane po ceni, ki jo določi za subvencionirano šolsko prehrano pristojni minister, v skladu z ZŠolPre.
Starši dijaka, ki nima subvencije oziroma polne subvencije, morajo plačati polno ceno obroka oziroma razliko med subvencionirano ceno in polno ceno obroka.
Cena subvencioniranega obroka je praviloma fiksna za celo šolsko leto (do spremembe odločitve pristojnega ministra), vendar v primeru, da minister med šolskim letom določi višjo ceno, naročnika – starše  neposredno zavezuje tako določena višja cena.

16. člen

(pošiljanje računov, roki in pogoji plačila šolske prehrane)

Zavod naročniku – staršem denarne položnice – račune pošilja preko elektronske pošte najkasneje do vsakega 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je 8 dni od izdaje položnice. Naročnik mora v primeru zamude plačila plačati zakonite zamudne obresti. Če starši nimajo dostopa do elektronske pošte, se morajo zglasiti pri organizatorju šolske prehrane Urošu Klausu, da se dogovorijo za oddajo položnice dijaku ali pošiljanju preko pošte, za kar morajo tudi podati podpisano izjavo. Morebitne poslane položnice – računi se evidentirajo v knjigi oddane pošte zavoda.
Naročnik – starš mora v primeru, da do navedenega dne ne prejme položnice, sam poklicati zavod (računovodstvo) in se pozanimati glede izdaje položnice – računa. Če naročnik ne poravna stroška prehrane v določenem roku iz prejšnjega odstavka, mu zavod pošlje opomin, naročnik pa mora plačati stroške vsakega opomina v višini, ki jo določi za vsako leto ravnateljica pred pričetkom šolskega leta in je določena v pogodbi o zagotavljanju šolske prehrane. Naročnik je dolžan plačati tudi odvetniške stroške za izterjavo dolga, in sicer v višini, ki jo določa odvetniška tarifa. Če naročnik tudi po opominu ne plača stroška prehrane in stroškov opomina,  zavod ukine naročene nesubvencionirane obroke dijaku (razen naročene subvencionirane malice), nastali dolg pa sodno izterja.

17. člen

(druge obveznosti dijakov in staršev)

Starši oziroma dijak imajo obveznost:

 • ravnati v skladu s predpisi o šolski prehrani in v skladu s pravili šolske prehrane zavoda;
 • starši so poleg zavoda dolžni svojega otroka – prejemnika šolske prehrane poučiti o kulturi prehranjevanja oziroma o spoštljivem odnosu do hrane ter o pravilih lepega vedenja v zvezi s prehranjevanjem;
 • sproti in pravočasno plačevati položnice – račune za šolsko prehrano;
 • pravočasno odjaviti posamezni obrok šolske prehrane v skladu s pravili šolske prehrane zavoda;
 • plačati polno ceno obroka, če obroka pravočasno ne odjavijo;
 • zavodu sproti sporočati vsako spremembo podatkov iz pogodbe, podatkov, ki so jih dali v PRIJAVI na šolsko prehrano, oziroma podatkov, določenih v 1. odst. 25. člena ZŠolPre, najkasneje pa v 30 dneh od nastanka spremembe.

18. člen

(seznanitev dijakov in staršev)

Zavod seznani dijake in starše o organizaciji šolske prehrane ter s pravili šolske prehrane in drugimi vprašanji v zvezi z zagotavljanjem šolske prehrane v zavodu preko:

– razrednika, in sicer dijake prvi dan šolskega leta neposredno na razredni uri ter po potrebi sproti med šolskim letom;

– objave Pravil šolske prehrane in Šolskega reda zavoda ter predpisov na spletni strani zavoda pred pričetkom šolskega leta (in vseh morebitnih sprememb med šolskim letom);

– z objavo v šolski publikaciji, ki jo ob začetku šolskega leta prejmejo vsi starši preko dijakov in je na razpolago v tajništvu zavoda;

– razrednika na prvem roditeljskem sestanku oddelka v šolskem letu;

– ter sproti po potrebi ob razdeljevanju obrokov ter prehranjevanju dijakov v primeru potrebnih navodil oziroma opozoril.

19. člen

(ravnanje z neprevzetimi obroki)

Obroke, ki niso prevzeti do ure, ki je določena za zaključek razdeljevanje obroka, zavod brezplačno odstopi:

-Â Â Â Â Â Â drugim dijakom

-Â Â Â Â Â Â oz. humanitarnim organizacijam, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij.
Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je dnevno razdeliti v skladu s tem členom ali fizično odstraniti.

20. člen

(pričetek veljavnost pravil in objava)

Ta pravila pričnejo veljati 3. 9. 2012. Objavljena bodo na spletni strani zavoda.
V sladu s 37. členom Zakona o šolski prehrani – ZšolPre (Ur. l. RS, št. 43/2010) ravnatelj najkasneje do konca septembra 2012 pridobi mnenje sveta staršev ter učiteljskega zbora k tem pravilom.
Morebitne pripombe ter predloge sveta staršev oziroma učiteljskega zbora bo svet zavoda obravnaval na prvi naslednji seji.
Z dnem uporabe teh Pravil šolske prehrane prenehajo veljati Pravila šolske prehrane Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, številka, AXVII-2010 z dne 25. 8. 2010.

V Ljubljani, dne 29. 8. 2012