1. Pravice in dolžnosti uporabnikov

Člani šolske knjižnice so vsi dijaki Srednje medijske in grafične šole Ljubljana in vsi zaposleni na šoli.

Izposoja je možna z dijaško izkaznico (ali drugim podobnim dokumentom, dokler dijak nima dijaške izkaznice).

Vsak član si lahko izposoja gradivo le na svoje ime. Izposoja na tuje ime ni dovoljena. Posojanje gradiva drugi osebi ni dovoljeno.

Uporabnikom se vse gradivo izposoja brezplačno.

Z izposojenim gradivom mora uporabnik ravnati skrbno. Kdor knjižnično gradivo izgubi, uniči ali ne vrne, ga mora nadomestiti z novim. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, mora uporabnik poravnati odškodnino v višini 2/3 cene nove knjižnične enote.

2. Izposoja knjižničnega gradiva

Rok izposoje za knjižnično gradivo je 14 dni.

Uporabniki lahko podaljšajo rok izposoje za 7 dni, vendar ne za knjige domačega branja ali gradivo, ki je posebej iskano.

Knjižnično gradivo, ki je na voljo le v čitalnici:

  • referečno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije),
  • neknjižno gradivo (atlasi, zemljevidi),
  • serijske publikacije.

To knjižnično gradivo si je mogoče izposoditi izjemoma za uporabo pri pouku.

Uporabniki si lahko izposodijo največ 3 enote knjižničnega gradiva.

Uporabniki si ne morejo izposoditi novega gradiva, če imajo izposojeno gradivo, ki mu je potekel rok izposoje.

Dijaki morajo gradivo vrniti do konca pouka v juniju, dijaki zaključnih letnikov pa takoj po končanih maturitetnih izpitih. Dijaki s popravnimi in razrednimi izpiti morajo gradivo, izposojeno za izpite, vrniti takoj po opravljenih izpitih.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče.

3. Obnašanje v prostorih knjižnice

Knjižnični in čitalniški prostori so namenjeni učenju, iskanju gradiva in informacij iz različnih virov, zato morata biti v njih mir in tišina. Obiskovalci uporabljajo prostore knjižnice in čitalnice tako, da ne motijo ostalih uporabnikov.

V knjižnične prostore ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.

4. Uporaba računalnikov

Računalniki so namenjeni za šolsko delo in interesne dejavnosti, zato imajo prednost pri uporabi računalnikov dijaki, ki uporabljajo računalnik za seminarske, maturitetne ter druge naloge in izdelke.
Pri uporabi računalnika ni dovoljeno:

  • brisanje nameščenih programov in nameščanje novih,
  • obiskovanje spornih spletnih strani (strani nasilja, pornografije …),
  • vnašanje osebnih podatkov.

Uporabnik, ki zlorabi pravila, izgubi pravico do uporabe računalnika.