Darinka Kepec

Darinka Kepec

knjižničarka

01/620 94 06

Uradne ure, knjižnica 209

vsak delovni dan, 8.00–13.00

 

Šolska knjižnica z nabavo gradiva sledi potrebam pouka in po najboljših močeh zagotavlja sprotno nabavo leposlovja, zanimivega za bralce.

Knjižnica je prijeten prostor s čitalnico, ki ima razgled na Ljubljanski grad. Dijaki radi prihajajo ne le po knjige in drugo gradivo, ampak se tu učijo, pripravljajo izdelke, se družijo, uporabljajo brezžični internet … V najmirnejšem kotičku na šoli si lahko tudi oddahnejo na udobnih sedežih.

Dijaki naročijo komplete učbenikov spomladi preko učbeniškega sklada. Za manj skrbi ob prehodu v srednjo šolo lahko devetošolci že pri vpisu naročijo učbenike za prvi letnik in si jih izposodijo v prvih septembrskih dneh.

1. Pravice in dolžnosti uporabnikov

Člani šolske knjižnice so vsi dijaki Srednje medijske in grafične šole Ljubljana in vsi zaposleni na šoli.

Izposoja je možna z dijaško izkaznico (ali drugim podobnim dokumentom, dokler dijak ne dobi dijaške izkaznice).

Vsak član si lahko izposoja gradivo le na svoje ime. Posojanje ni dovoljeno. Izposoja na tuje ime ni dovoljena. Uporabnikom se vse gradivo izposoja brezplačno.

Z izposojenim gradivom mora uporabnik ravnati skrbno. Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, mora uporabnik gradivo nadomestiti z po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

2. Izposoja knjižničnega gradiva

Rok izposoje za knjižnično gradivo je 14 dni.

Uporabniki lahko podaljšajo rok izposoje za 7 dni, vendar ne za knjige domačega branja ali gradivo, ki je posebej iskano. V primeru zelo iskanega gradiva lahko knjižničarka rok izposoje primerno skrajša.

Knjižnično gradivo, ki je na voljo le v čitalnici:

  • referečno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi),
  • neknjižno gradivo (CD-ji, CD-romi, DVD-ji),
  • serijske publikacije.

To knjižnično gradivo si je mogoče izposoditi izjemoma za uporabo pri pouku oz. za fotokopiranje ob upoštevanju avtorskih pravic.

Uporabniki si lahko izposodijo največ 3 enote knjižničnega gradiva.

Uporabniki si ne morejo izposoditi novega gradiva, če imajo izposojeno gradivo, ki mu je potekel rok izposoje.

Dijaki morajo gradivo vrniti do konca pouka, dijaki zaključnih letnikov pa takoj po končanih maturitetnih izpitih.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče.

3. Obnašanje v prostorih knjižnice

Knjižnični in čitalniški prostori so namenjeni učenju, iskanju gradiva in informacij iz različnih virov, zato morata biti v njih mir in tišina.

Obiskovalci uporabljajo prostore knjižnice in čitalnice tako, da ne motijo ostalih uporabnikov.

Uporabniki čitalnice morajo odložiti vrhnja oblačila in torbe v garderobno omarico. Za dežnike je prostor pri vhodu v knjižnici. Ključ za garderobno omarico dobi dijak pri knjižničarki ob predložitvi dijaške izkaznice. Ključ in dijaško izkaznico hrani knjižničarka, dokler je dijak v čitalnici. Ko dijak izprazni garderobno omarico, vrne ključ knjižničarki in dobi dijaško izkaznico.

V knjižnične prostore ni dovoljeno prinašati hrane in pijače. Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov.

4. Uporaba računalnikov

Pred uporabo osebnih računalnikov, ki so namenjeni za brskanje po Internetu, morajo uporabniki knjižničarki izročiti dijaško izkaznico, da jih evidentira. Čas uporabe je omejen na 20 minut.

Pri uporabi računalnika ni dovoljeno:

  • brisanje nameščenih programov in nameščanje novih,
  • obiskovanje spornih spletnih strani (strani nasilja, pornografije …),
  • vnašanje osebnih podatkov.

Uporabnik, ki zlorabi pravila, izgubi pravico do uporabe računalnika.

Prednost pri uporabi računalnika imajo dijaki, ki uporabljajo računalnik za šolsko delo.

Digitalna strokovna knjižnica

Icon

Fotografska in videotehnika 49.34 MB 14 downloads

Icon

Molek, I., Golob, L. – Knjiga.pdf 571.98 KB 537 downloads