Poslanstvo

Smo edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične poklice, zato smo s pomočjo industrije odgovorni za vsebino programov in poklicno usposobljenost bodočih kadrov v grafiki. S programom medijski tehnik pa smo razširili krog svojih socialnih partnerjev.

S kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti, šolamo grafične in medijske tehnike, ki bodo lahko nadaljevali študij ali ustanavljali svoja podjetja. Uspešno delo nastaja v ustvarjalnem vzdušju v zbornici in razredih, zato iščemo poti, ki povezujejo dijake in učitelje, določamo cilje, ki vodijo k sodelovanju med njimi.

Trudimo se vzgajati z osebnim zgledom. Vzpodbujamo zdrav način življenja, spoštujemo drugačnost in se učimo strpnosti; dijake navajamo, da so odgovorni za svoj uspeh in odločitve.

Dijaki svoje interese in nagnjenja uresničujejo v različnih krožkih, športnih aktivnostih in drugih dejavnostih ob pouku, nadarjeni dijaki pa se s pomočjo mentorjev vključujejo v posebne projekte. Tako razvijajo svojo pozitivno samopodobo. Nenehno spremljamo tehnološki razvoj medijev in posodabljamo opremo delavnic in strokovnih učilnic.

Skrbimo za stalno spopolnjevanje in napredovanje učiteljev, njihov osebni in strokovni razvoj. Tak učitelj uporablja nove metode poučevanja in učne pripomočke ter upošteva dijakove sposobnosti in potrebe. Veselimo se dijaških uspehov in jih nagrajujemo.

Ravnateljica

Ana Šterbenc

ravnateljica

Srečujemo se s starši na individualnih, skupinskih ali družabnih srečanjih. Povezujemo se z industrijo in s sorodnimi šolami doma in v tujini z izmenjavo znanj in izkušenj. Prizadevamo si za dobre odnose z okoljem.

Naklonjeni smo vsem dobronamernim pobudam dijakov, staršev, industrije in okolja. Razvijamo pripadnost šoli tako med dijaki kot učitelji.