Dobro je vedeti

Šolska zakonodaja

Na šoli imamo vrsto aktov, ki pravno urejajo delo in življenje dijakov. Najpomembnejši akti so: Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju in Šolska pravila. V omenjenih dokumentih so opredeljene pravice in dolžnosti dijakov, vzgojni ukrepi in način njihovega izrekanja, podrobno je tudi določen način opravičevanja izostankov.

Dokumenti

Dokumente, ki jih dijaki potrebujejo v času šolanja, podpisuje razrednik, potrjujejo pa jih v šolskem referatu. Ob koncu vsakega redovalnega obdobja prejmejo prav vsi dijaki obvestilo o uspehu z izpisom vseh ocen, ki so jih prejeli. Tudi ob koncu pouka prejmejo vsi dijaki ali letno spričevalo, če so uspešno izdelali razred, ali obvestilo o uspehu in obvestilo o pridobljenih ocenah v zadnjem konferenčnem obdobju. Pogostokrat ugotavljamo, da dijaki z neprijetnimi obvestili ne seznanjajo staršev, in sicer z izgovorom, da šola ni izdala dokumenta. Starše zato prosimo, da zahtevate od dijakov, da vam izročijo vsa sporočila in šolske listine, saj boste le ob sprotni informaciji lahko uspešno pomagali svojim otrokom premagati morebitne šolske težave.

Izpiti

Izpitni roki so določeni s šolskim koledarjem. Za vsak izpit je potrebno oddati natančno izpolnjeno prijavnico, in sicer v rokih, ki bodo pravočasno objavljeni. Vsaka prijavnica velja samo za en izpitni rok. Če dijak izpita ni opravil ali k izpitu ni pristopil, mora izpolniti novo prijavnico za naslednji rok. Dijak, ki se na izpit ni pravočasno prijavil, ne more pristopiti k izpitu. Šola ne posreduje informacij o izpitnih rokih po telefonu, ker lahko pride do pomote. Dijaki se morajo osebno pozanimati o datumih in urah izpitov, ki bodo pravočasno objavljeni. Dijaki se za junijski rok dopolnilnih izpitov prijavijo že zadnji teden pouka in prijavnice oddajo razredniku.

Prehajanje med programi

Programi poklicnega in tehniškega izobraževanja se tako po številu predmetov kot po težavnostni stopnji močno razlikujejo, zato je prehodnost iz enega programa v drugega možna le ob začetku pouka v 1. letniku, če je prosto mesto. Starše zato prosimo, da upoštevajo nasvete svetovalne delavke in mnenja razrednikov, ki bodo spremljali vsakega posameznega dijaka prvega letnika. Tako se bomo lahko izognili dopolnilnim izpitom ali celo izgubi šolskega leta. Cilj učiteljev in vodstva šole je, da vsakega dijaka kar najbolje in najhitreje usposobimo za poklic, ki si ga je izbral. Tega pa brez sodelovanja in razumevanja staršev in dijakov ne bo mogoče doseči.

Obveščanje

Delavci šole zaradi varovanja osebnih podatkov po telefonu ne posredujejo informacij o učnem uspehu dijakov. Teden dni pred zaključkom 1. ocenjevalnega obdobja in štirinajst dni pred koncem pouka ni več govorilnih ur, na katerih bi učitelji posredovali informacije o ocenah.

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Dijaki drugih in tretjih letnikov srednjega strokovnega izobraževanja opravljajo dvotedensko praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih. Dijaki imajo možnost, da si sami poiščejo delodajalca, pri katerem želijo opravljati PUD. V nasprotnem primeru bo za to poskrbela šola. Praktično usposabljanje z delom je obvezno za vse dijake in je del rednega učno-vzgojnega procesa. Brez uspešno opravljenega PUD ni mogoče napredovati v višji letnik. Vse dodatne informacije posreduje organizatorka PUD.

Interesne dejavnosti

Tudi IDE so sestavni del učno-vzgojnega procesa in zato obveznost, ki jo dijaki morajo opraviti, da napredujejo v višji letnik. Sestavljene so iz različnih dejavnosti; mednje med drugim spadajo tudi športni dnevi. Če je dijak ali dijakinja opravičena ŠVZ, mora športne aktivnosti nadomestiti z drugimi dejavnostmi. Vsa natančna navodila boste dobili pri svojih razrednikih ali pri vodji interesnih dejavnosti.

Finančne obveznosti

Stroške, ki jih ne krije Ministrstvo za šolstvo in šport in nastajajo med šolskim letom (vstopnine na kulturnih prireditvah, dnevniki praktičnega pouka, šolsko glasilo, dijaška izkaznica, fotokopiranje gradiva, obvezne strokovne ekskurzije, po sklepu sveta staršev in sveta šole pa starši deloma sofinancirajo tudi stroške za varnostnika itd.), bodo dijaki plačali v oktobru 30 €.

Šolski sklad

V šolski sklad se stekajo prostovoljni prispevki staršev in industrije za nakup učil, s katerimi dijaki pridobivajo dodatna dragocena znanja predvsem pri strokovnih predmetih. Ob upoštevanju interesov staršev in dijakov je naše vodilo dokaj preprosto: z zbranim denarjem ponuditi dijakom čim več. Januarja bomo izdali položnico.

Učbeniški sklad

Na šoli imamo učbeniški sklad, iz katerega si lahko dijaki izposodijo učbenike. Zanje plačajo izposojevalnino največ eno tretjino vrednosti knjig; izposojene učbenike pa ob koncu šolskega leta vrnejo. V maju se boste lahko odzvali na povabilo za izposojo iz sklada za prihodnje šolsko leto.

Govorilne ure za dijake

Govorilne ure so organizirane tudi za dijake. Namenjene so individualni pomoči dijakom, ki imajo težavo z učno snovjo, se znajdejo v stiski. Dijaki se dogovorijo za individualni termin.