Srednja medijska in grafična šola Ljubljana je edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za medijske in grafične poklice. Njeni začetki segajo v leto 1924, ko je grafična organizacija pripravila program za grafično šolo. Leta 1962 sta se na sedanji lokaciji, Pokopališka 33, združili papirništvo in grafika v Šolski center tiska in papirja. Z uvedbo usmerjenega izobraževanja po letu 1980 je šola prerasla v štiriletno tehnično šolo in se preimenovala v Srednjo šolo tiska in papirja. Spremenila pa se je tudi struktura dijakov, saj so se v večjem številu začela vpisovati tudi dekleta.

Konec prejšnjega tisočletja je bila šola ponovno na prelomnici. Papirništvo je usihalo, poiskati je bilo treba nove poti. Razvoj tehnologij tiskanih in elektronskih medijev, njihovo prepletanje in dopolnjevanje je zahtevalo popolnoma nov izobraževalni program.

Leta 2000/01 smo na šoli kot prvi v državi začeli izobraževati v programu medijski tehnik. Pet let pozneje smo se preimenovali v Srednjo medijsko in grafično šolo Ljubljana.

Danes šolo obiskuje približno 650 dijakov, pouk pa poteka v sodobno opremljenih učilnicah, filmskem in animacijskem studiu ter v delavnicah za tisk in dodelavo.

Na šoli si prizadevamo, da dijakom poleg obveznega kurikula ponudimo nekaj več. Predvsem dijaki višjih letnikov se udeležujejo filmskih in fotografskih delavnic, sodelujejo v pripravi programa za spletno televizijo, šolsko prireditev, zelo uspešni pa so tudi na raznih tekmovanjih. Že kar tradicionalno pa je sodelovanje s partnerskimi šolami v tujini. Kar nekaj naših dijakov vsako leto opravlja praktično usposabljanje pri delodajalcih na Švedskem, Finskem, Malti, Poljski ali v Nemčiji.

Našo šolo odlikujejo strokovnost, pedagoški eros, odlični pogoji za delo, mladostna ustvarjalnost, barvitost in pozitivno vzdušje. Vsak posameznik na šoli je pomemben delček mozaika, samo vsi skupaj pa oblikujemo podobo Srednje medijske in grafične šole Ljubljana tako, kot nam je zares všeč.

Vodstvo
Ana Šterbenc ravnateljica
Aleš Pešec pomočnik ravnateljice,
organizator interesnih dejavnosti
 
 
Administracija
Mateja Prebil administratorka 01/620 94 00
Vida Vrhovec računovodkinja 01/620 94 05
Maja Keserović šolska referentka 01/620 94 08
Dragica Dodič Turk svetovalna delavka 01/620 94 04
Darinka Kepec knjižničarka 01/620 94 06
Valerija Kranjec vodja delavnic 01/620 94 11

051 644 375

Martina Koražija organizatorka izobraževanja odraslih,
tajnica poklicne mature
01/620 94 07
051 370 600
Lea Golob organizatorka PUD 030 647 772

Organogram šole

Ravnateljica Ana ŠterbencSmo edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične poklice, zato smo s pomočjo industrije odgovorni za vsebino programov in poklicno usposobljenost bodočih kadrov v grafiki. S programom medijski tehnik pa smo razširili krog svojih socialnih partnerjev.

S kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti, šolamo grafične in medijske tehnike, ki bodo lahko nadaljevali študij ali ustanavljali svoja podjetja. Uspešno delo nastaja v ustvarjalnem vzdušju v zbornici in razredih, zato iščemo poti, ki povezujejo dijake in učitelje, določamo cilje, ki vodijo k sodelovanju med njimi.

Trudimo se vzgajati z osebnim zgledom. Vzpodbujamo zdrav način življenja, spoštujemo drugačnost in se učimo strpnosti; dijake navajamo, da so odgovorni za svoj uspeh in odločitve.

Dijaki svoje interese in nagnjenja uresničujejo v različnih krožkih, športnih aktivnostih in drugih dejavnostih ob pouku, nadarjeni dijaki pa se s pomočjo mentorjev vključujejo v posebne projekte. Tako razvijajo svojo pozitivno samopodobo. Nenehno spremljamo tehnološki razvoj medijev in posodabljamo opremo delavnic in strokovnih učilnic.

Skrbimo za stalno spopolnjevanje in napredovanje učiteljev, njihov osebni in strokovni razvoj. Tak učitelj uporablja nove metode poučevanja in učne pripomočke ter upošteva dijakove sposobnosti in potrebe. Veselimo se dijaških uspehov in jih nagrajujemo.

Srečujemo se s starši na individualnih, skupinskih ali družabnih srečanjih. Povezujemo se z industrijo in s sorodnimi šolami doma in v tujini z izmenjavo znanj in izkušenj. Prizadevamo si za dobre odnose z okoljem.

Naklonjeni smo vsem dobronamernim pobudam dijakov, staršev, industrije in okolja. Razvijamo pripadnost šoli tako med dijaki kot učitelji.